Privacyverklaring

Zoals u wellicht weet, trad op 25 mei 2018 de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG ) in werking in alle Europese lidstaten.

De vzw De Vrienden van de School van Tervuren (VST) verzamelt persoonsgegevens (naam, voornaam, postadres, aanspreektitel, eventueel  e-mailadres van haar leden). De penningmeester houdt de financiële gegevens bij en de datum van betaling van het lidgeld. De beheerder van het ledenbestand houdt de administratieve gegevens bij die men kan terugvinden op het adresetiket bij het tijdschrift Melijn.

Deze gegevens worden zorgvuldig bijgehouden tot drie jaar na betaling van het laatste lidgeld. Dit alles met de bedoeling onze leden het ledenblad Melijn toe te sturen, de leden eventueel uit te nodigen voor vernissages, finissages, lezingen, rondleidingen of andere evenementen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de vereniging.

De vzw De Vrienden van De School van Tervuren (VST) is een kunstkring die als uitgangspunt de appreciatie voor De School van Tervuren, haar schilders en kunstwerken heeft. De naam “School van Tervuren” wordt gegeven aan een groep landschapsschilders die in de tweede helft van de negentiende eeuw te Tervuren en omgeving woonde en schilderde. De VST verenigt al diegenen die interesse hebben voor de Tervuurse Schilderschool maar wil daarnaast ook aandacht hebben voor kunst in en om Tervuren vroeger en nu, in al haar facetten. Daarvoor  organiseert zij tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en geeft zij een trimestrieel tijdschrift “Melijn” uit.

Die persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop zijn enkel de adresgegevens die in bepaalde en wel omschreven omstandigheden worden doorgegeven aan de gemeente Tervuren. Het doel  is onze leden uit te nodigen voor een culturele activiteit. Hierover werd een overeenkomst met de gemeente Tervuren gesloten ter bescherming van die gegevens.

Onze leden hebben te allen tijde het recht hun gegevens bij ons op te vragen, te laten aanpassen, beperkingen op te leggen in het gebruik ervan,  of te laten schrappen. Dit kan met een schriftelijk verzoek ( brief of e-mail ) bij de materiaalmeester/beheerder ledenbestand Jan Van Eeckhoudt, Bergestraat 16/1, 3080 Tervuren, jan.van.eeckhoudt@telenet.be.

Maatschappelijke zetel
v.z.w. De Vrienden van de School van Tervuren
Kerkplaats 7a
3080 Tervuren